De ketenregeling

De ketenregeling

De ketenregeling is een regeling die bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid is de ketenregeling sinds 1 juli 2015 aangepast. De wetgever heeft de regeling aangepast om het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten te beperken. Op grond van de huidige ketenregeling kunnen er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De keten wordt alleen doorbroken indien er zes maanden zijn verstreken tussen twee arbeidsovereenkomsten. Een belangrijke wijziging is dat de termijn waarna een arbeidsovereeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, is teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Dit betekent dat een werknemer na 2 jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft.

Voorbeeld 1: Marieke is op 1 september 2013 in dienst getreden bij haar werkgever voor de duur van één jaar. Op 1 september 2014 wordt haar arbeidsovereenkomst verlengd voor een periode van één jaar. Vervolgens wordt op 1 september 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekend. Deze arbeidsovereenkomst is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden. Dit komt doordat de maximale periode van 2 jaar is overschreden.

 Voorbeeld 2: Erik is anderhalf jaar werkzaam bij zijn werkgever. Hij heeft in deze periode drie arbeidsovereenkomsten met zijn werkgever gesloten. De werkgever wil vervolgens een vierde arbeidsovereenkomst met Erik sluiten. Deze arbeidsovereenkomst wordt dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit komt doordat het de vierde arbeidsovereenkomst is in de keten.

Uitzonderingen ketenregeling

Er bestaat een uitzondering op de regel dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd onstaat na 2 jaar. Een tijdelijk contract van twee jaar of langer kan namelijk éénmaal worden verlengd met een periode van maximaal drie maanden zonder dat de laatste arbeidsovereenkomst een arbeidsoverbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt.

Daarnaast is de ketenregeling niet op alle werknemers van toepassing. Werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen en werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken, zijn uitgezonderd van de ketenregeling.

Afwijken ketenregeling in de cao

In de cao kan op meerdere manieren worden afgeweken van de ketenregeling. De eerste afwijkingsmogelijkheid geldt voor uitzendovereenkomsten en functies waarbij de aard van de bedrijfsvoering een afwijking vereist. Te denken valt onder andere aan invalkrachten in het primaire onderwijs of bedienden in een horeca-onderneming die alleen in de piekperiodes werken. De mogelijke afwijkingen in de cao zijn:

  1. De periode van 2 jaar kan worden verlengd naar 4 jaar;
  2. Het aantal van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar hoogstens zes arbeidsovereenkomsten.

Ook kan de ketenregeling in het geheel buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies, indien de Minister deze functies bij ministeriële regeling heeft aangewezen. Een voorbeeld hiervan is het professionele voetbal. De aard van het professionele voetbal noodzaakt het sluiten van tijdelijke contracten.

Opvolgend werkgeverschap

Een andere wijziging in de ketenregeling ziet op het opvolgend werkgeverschap. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien verschillende werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger worden geacht, ongeacht of inzicht bestaat in de geschiktheid van de werknemer. Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan telt iedere arbeidsovereenkomst mee in de keten zolang deze elkaar opvolgen binnen zes maanden.

Voorbeeld: Max heeft 2 jaar als schilder bij zijn werkgever gewerkt. Vervolgens treedt hij drie maanden na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in dienst als schilder bij de opvolger van zijn werkgever. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit komt doordat de maximale periode van 2 jaar is overschreden.

Wil je weten of je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt? Neem dan gerust contact op met de advocaten van A la carte advocaten.