Scholingsplicht voor de werkgever

Scholingsplicht voor de werkgever

De Wet Werk en Zekerheid heeft sinds 1 juli 2015 een scholingsplicht geïntroduceerd voor de werkgever. Dit artikel gaat nader in op de scholingsplicht tijdens verschillende stadia van de arbeidsovereenkomst.

Scholingsplicht tijdens dienstverband

De scholingsplicht houdt in dat de werkgever verplicht is om de werknemer cursussen of opleidingen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Op het moment dat de functie van de werknemer komt te vervallen, dan is de werkgever in beginsel verplicht om de werknemer te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Het doel hiervan is om een eventueel ontslag zoveel mogelijk te vermijden.

Scholingsplicht bij de opzegging

De scholingsplicht komt tevens terug in de nieuwe regels rondom het ontslag. Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst slechts opzeggen indien hij daarvoor een redelijke grond heeft en herplaatsing (al dan niet na scholing), niet mogelijk of aan de orde is. Herplaatsing is bijvoorbeeld niet aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (zie voor een voorbeeld ons artikel over de ontbindingsuitspraak: ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer).

Scholingsplicht bij disfunctioneren

Ook indien een werkgever te maken heeft met een disfunctionerende werknemer is het van groot belang om stil te staan bij de scholingsplicht. Het disfunctioneren van een werknemer kan een reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever dient de werknemer wel tijdig op de hoogte te stellen van het vermeende disfunctioneren en ook de kans te bieden om dit te verbeteren. Een kantonrechter wijst een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren af als het disfunctioneren het gevolg is van onvoldoende zorg voor de scholing van de werknemer. De werkgever dient hier dus expliciet aandacht aan te besteden en de bewijzen van de door een werknemer gevolgde scholing te bewaren in het dossier.

Scholingskosten en de transitievergoeding

De transitievergoeding, die verschuldigd is wanneer de arbeidsovereenkomst tenminste 2 jaar heeft geduurd, is onder andere bedoeld om de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Het is mogelijk om bepaalde scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. De werknemer dient hier echter wel mee in te stemmen. Niet alle scholingskosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Slechts de kosten die gemaakt zijn in het kader van de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt komen hiervoor in aanmerking. Een voorbeeld hiervan is een niet-werkgerelateerde talencursus. Het is van belang dat de scholing niet ziet op de uitoefening van de functie of de inzetbaarheid binnen het bedrijf van de werkgever.