De eerste uitspraken over de aanzegplicht

De eerste uitspraken over de aanzegplicht

De aanzegplicht

De werkgever dient sinds 1 januari 2015 te voldoen aan de aanzegplicht. De aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren over zijn voornemen om de arbeidsovereenkomst al dan niet voort te zetten. Dit geldt ook voor de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel zal worden voortgezet. De achterliggende gedachte van de aanzegverplichting is dat werknemers tijdig duidelijkheid hebben over hun positie.

Geen aanzegplicht

De aanzegplicht geldt in drie gevallen niet:

  • Bij een arbeidsovereenkomst met een duur van minder dan 6 maanden.
  • Bij een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.
  • Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een project.

Gevolgen schenden aanzegplicht

Indien de werkgever niet aanzegt, eindigt de arbeidsovereenkomst desalniettemin van rechtswege. De werkgever is dan wel een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een maandsalaris. Indien de werkgever niet tijdig aanzegt, dan is de vergoeding pro rata. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding dient de werknemer binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen bij de rechter.

De vergoeding is echter niet verschuldigd in geval van faillissement, surseance van betaling of de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Hierna zullen drie uitspraken aan bod komen over de aanzegverplichting.

  1. Aanzegging in arbeidsovereenkomst toegestaan

Uit de uitspraak van de kantonrechter Utrecht op 13 mei 2015 blijkt dat het toegestaan is om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Door een desbetreffende bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen, voldoet de werkgever aan de aanzegverplichting. De werkgever kan later wel besluiten om de werknemer toch een verlenging aan te bieden. In dit geval bestaat natuurlijk het risico dat de werknemer al op zoek is gegaan naar een andere baan.

  1. Aanzeggen moet schriftelijk

 De kantonrechter Rotterdam heeft in haar uitspraak van 5 juni 2015 geoordeeld dat een mondelinge aanzegging niet geldig is . In deze zaak had de werkgever de werkneemster bij brief op de hoogte gesteld van het feit dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Dit is vervolgens nogmaals aan bod gekomen tijdens een gesprek. Tijdens de procedure ontkende de werkneemster dat zij de brief van de werkgever had ontvangen. De mondelinge aanzegging bevestigde zij echter wel. De rechter oordeelde dat de brief van de werkgever niet aangetekend was verzonden en zodoende niet bewezen kon worden dat de werkneemster de brief daadwerkelijk had ontvangen. De mondelinge aanzegging leidde er vervolgens niet toe dat de werkgever had voldaan aan zijn aanzegverplichting. De werkgever werd dan ook veroordeeld tot het betalen van een vergoeding ter hoogte van één maandsalaris.

  1. Aanzeggen via WhatsApp is toegestaan

De uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 10 juni 2015 gaat nader in op het schriftelijkheidsvereiste. Uit de uitspraak blijkt dat de aanzegging via een brief niet de enige schriftelijke wijze is waarop de werkgever kan aanzeggen. In deze zaak had de werkgever de aanzegging via WhatsApp gedaan. Het is echter van groot belang om te constateren of de werknemer het WhatsApp bericht ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Doordat de werknemer in deze zaak heeft gereageerd op het WhatsApp bericht van de werkgever, heeft de werkgever voldaan aan de aanzegverplichting.

Conclusie

De werkgever dient tijdig te voldoen aan de aanzegverplichting. Dit is tevens mogelijk door reeds in de arbeidsovereenkomst aan te zeggen. Daarnaast is het van belang om schriftelijk aan te zeggen, bij voorkeur middels een aangetekende brief. Het schriftelijkheidsvereiste wordt echter ook vervuld door middel van een bericht via WhatsApp.